Log in Register

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *

Jaco's Thupha Ngah Zia

12680 10151109684941044 2051355235 nAbraham tung ah Pasian in, "Nang thupha hong piate thupha ka pia ding a, nang hong samsiate ka samsia ding hi. Nang’ thupha ngah bangin thupha a ngahna dingun leitung midang khempeuh in hong ngen ding uh hi,” (Pian 12:3). Tua mah bangin Isaac tung ah (Pian 26:3-4), Jacob tung ah (Pian 28:14) na gen suksuk hi. Pasian pen na khempeuh bulpi vantung Pasian hi-a, Pate-nute pen leitung thupha (a kiciangtan) ciang a piathei leitung-pasian ahihi.

Tua hi-in Pasian pen a kiciangtan lo vantung leh leitung thupha a pia khawmtheipa ahihi. Jacob thupha tawh kisai-in enleng, thupha apia nih hi-in, a piak zong min nih hi-a, a saang taktak pen Jacob khat bek hi. Pa ii thupha leh Pasian thupha cih igen nuam diak hi. Ngaihsut dingah thupha koici bangin kingah thei cihleh, Pasian thupha koi bangin kingah cih bulpi nih ahihi.

I. Abraham leh Isaac Innkuan:

Abraham pen Pasian in thupha pia dingin a pianna khua panin a sapkhiat ahihi. Abraham in tapa nih hong nei hi. A u zaw pen Ismael hi-in a nauzaw pen Isaac hi. A hizongin zi nih sungpan hi-in laizom hilo uhhi. Ismael pen Sarah ii siamna tawh Hagar tungpan angah ta hi-in a innkuan buaisak a, Isaac pen Pasian thuciamna tawh Sarah tungpan angah ahihi. Pasian thupha taktak pen Pasian thuciamna tawh hong kizom bek hi. Sarah banga leitung gelsiamna tawh thupha kizom suklo hi. Thu khat ah Ismael in apa thupha leh anu thupha(leitung-thupha) ngahin, Isaac in Pasian thupha ngah hi. Abraham leh Isaacte pata zong a phut khak, a tuahkhakte kibang pian hi: A nih un Filistia mite’ kumpipa Abimelek’ omna Gerar-ah na teeng kha tuak uh-a a zite uh penka sanggamnu na ci tuak uh hi. Tua mah bangin tuhun thu-umte zong i phutkhakte kivalak suksuk hi.

Isaac zong Abraham mah bangin Pasian in thupha apiak ding gen suk hi. Isaac in zong tapa nih mah (a kipeeng) hong nei hi. Zi khat (Rebekah) sungpan hi-in laizom hi uhhi. A uzaw Esau pen Ismael mah tawh kisun pian a, a nau Jacob ahih leh mul haulo ci hi. Isaac in a zi tawh a tate thupha a hawmsak ding gelna neih tuaklo uhi. Isaac innsungah mimal kizopna hoih kimu kha lo hi. Isaac in Esau thupha pia nuam-in, Rabekah in Jacob thupha ngahsak nuam hi. Nulepa kipumkhat lohna innkuan ah buaina hong piang hi. A buaina uh pen thudang hilo-in thupha ngah ding vai hizen hi. Sarah leh Rebekah zong Pasian gelna thupha, kamciam a ngakzolo a kiphamawh mahmahte na hituak uh-a Pasian na huhsawm uhi. Pasian gelna ah Esau pen apa thupha pia-in, Jacob pen Pasian thupha kizomin a ngahsak sawm hileh kilawm hi.

II. Apa (Isaac) ii Thupha A Ngah Zia (Piancil 27:25-29).

Isaac innkuan in tuhun leitung dinmun honglak hi. Mi 4 bek pha napi-in pawl 2 pha gige uhhi. Apa in Jacob ading thupha a deihsaklo tawh kibang hi. Isaac in Esau thupha pia nuam in anlim, mehlim a bawl ding gen hi. Tua thu anu Rebekah in a zak ciangin ama gup Jacob deihsak lua ahih manin thudang bangmah ngaihsun nawnlo-in Jacob in thupha angah theih nading lampi hong geela, thuak ding a omleh zong thuak ning cingeu hi. Thudang khatin gen leng, thupha a tuh/sut hong suak uhi. Esau in thupha a ngah ding haza cih hi. Rebekah in Pasian thupha cih na tello-in apa thupha bek na mitsuan kha hiding hi. Isaac in Esau kiang nang thupha kong piak theihna dingin..ci a, ama thupha a piak ding bek genin, Pasian thupha apiak ding genlo hi.

Jacob zong thupha ngah dingin a upa bangin hong kibawl/zeem hi. Apa Isaac in a lamet pen a tapa Esau ahihi. Tua kawmkal ah Jacob thakhat thu-in hong lut ciangin Isaac in zong lamdangsa hi. A mit a hoih nawnlo apa in Jacob tua banga hong kineih ding lamenlo hi. A mit a hoihloh hangin a bil hoihlai hi. Tua banah Isaac in Rebekah in hih bang lungsim a nei ding salo lai hi. Khat veivei numei/nupite thu zaksim zong hong buaisak peuh na hithei mawk hi. Jacob bangmah thu a thei nailopa zong anu thu mang mahmah-in Esau hi ci-in apa mittaw hong kheemta hi. Isaac in a aw a kibatloh hang, a min lah maan, a mul zong maan ci-in Esau a kineih Jacob pen a mi taktak tello pipi-in thupha na pia hi. Tua ni panin Jacob pen thupha ngahpa hong suak hi. (Esau in a muhbanloh thu pen: ka pa thupha hong kisuh hangin Pasian thupha ngah thei lai ning cih thu hi.)

III. Pa thupha ngahpa Galtai:

Jacob in a pa thupha a ngah pen zuau thu tawh a ngah suak ahih manin gal a tailoh phamawhta hi. Thumanlo in mite khamuangsak theilo-in lausak den hi, tua manin Jacob zong a om thei nawnlo ahihi. Jacob innpan a tai khiat zawh ciangin(Pian 28:11) na kici hi. Inn pan taikhiat cih limlim pen vaisah mahmah hi. Hong cimawh mahmah a, suangtum lukhamin a ihmut leh mang man a, Pasian na kihil hi. Hih munah Pasian in a gennop bang ahiam cih leh,Nang pen thupha kong piak ding ka geelsa hi-a, banghangin na upa thupha na nu tawh na sut mawk na hi uh hiam? Ka zia hong ngak peuh lecin ahun atun ciang na pa thupha ahilo ka thupha hong pia ding hiveng. Hih na kiphamawhna, deihgawhna in gim hong ngahsak bek hi. Na pa thupha pen kei thupha tawh teh lecin cihtham hetlo hiven. Jacob pen a inn pan a paikhiat takteh Pasian tawh a kimu pan ahihi. Anu tawh a kithuah lai-in Pasian tawh kimu thei nailo hi. Jacob pen apu Laban kiang a tun dongin leitung thupha ngahpa ahih mah bangin hong leitai mahmah hi. Tua manin i leitai khak a leh ni a tum lamsang a zuanzuan ihih lam hong lak ahihi.

IV. Zuau in a Khap Tawn:

Isaac zong Gerar ah a teen lai-in zuau na gen ngei a, azi pen "Ka sanggamnu ci hi. Tua man hi ding hiam, Jacob in a khem hileh kilawm hi. Abraham in azi pen ka sanggamnu ci-in a phuah hangin a thumaan khawmkhawm ahihi. Isaac gen pen tua bangin maankhawmlo deuh hi. Thupha zuau genna tawh a ngahpa pen hong enhuai hetlo hi. Bang tuakpah hiam cihleh gal tai hiau hi. Tua bekthamlo, amah in khat vei zuau a gen pen a zah tampi-in khemna tuak hi. Jacob zuau gen in Esau khatvei khitui luangsaka, zuau in a khekhap hong zuih kiciang Jacob a tawmpen nihvei khitui hong luang hi. Adang na asak mahmah khemna tampi tuak hi. A it mahmah a tapate, a sunghpa cih bangin kheem toto uhi. Tua hi-a, zuauthu gen pen i zaangkhai ngaihsut khak ding lauhuai mahmah hi. Zomite paunak, Zuau in a khap tawn cihpen koi pan i ngah hi ding hiam, na maan mahmah hi. Jacob pen Pasian thupha a ngah khit nangawn, a sih kuanin Joseph in na khembawlin khitui nakpi-in luang-a thusia in nungzuih zo lai hi. Galati 6:7-8 ah vawh bang at dingna ci hi.

V. Pasian Thupha a Ngah Zia (Piancil 32:27-31):

Jacob a pute sang a hauhzawk ciangin haza uhi. Tua ciangin Pasian in a pate kiang a ciah kik ding sawl hi (Pian 31:3). Hong ciah na Jabbok ngahmun ah a innkuanpihte lui gal kansakin amah guak bek zantaam hi. Khai veivei hong buaisak thei nate tawh kidai thah a om ding thupi hi. Tua hikei leh Pasian hong kilanglo thei hi. Amah bek a om laitakin mi khat in Jacob va lai hi. Jacob zong mi mawkmawk hilo ding hi, tua mi in zolo phial ci hi. Pa thupha ngahpa pen hat mahmah hi, Pasian zawhloh mi pawl khat om hi. Pasian in a zawhlohte zong thupha pia theilo hi. Inn pan a paikhiat pekin thupha hong pia ning a cihsa ahih manin Pasian in a tawpna ah a khelpi meksak hi. Jacob a khelbai zo ci hi. Naa mahmah ding hi. Pa thupha ngahpa a ngahsa pen nuamsa, lungnuam zoloin Pasian thupha hong ngento lai hi. Jacob kilai pihpen Vantung mi zong kici, a tawpna ah Pasian kici hi. Tua ciangin, Pasian in, Na min bang hiam? ci hi. Hihlai ah Pasian in, mittaw Isaac a kheempa a maanin hong dawng hiam a ci ahihi. Na pa mit hoihlopa kheemzo teh, kei hong kheemzo loding hiteh. Jacob in hihlai ah Esau ci nawnlo-in a min taktak (a hihna taktak) ci-a Pasian in tua mun ah thupha pia hi. 

Jacob kikhelna pen Pasian in a khelpi a meksakna pan ahihi. Tua masiah thupha ngah ahihhang Jacob in zuau thu gen thei lai hi. Mi tha hat lua, a pil lua, a siam lua cihte pawl pen Pasian mai ah a tuisuah ding baihlo thei hi. Pasian thupha a dawhzawh nadingin tuate in khaktan thei hi. Mi leh Pasian a zo a thahat Jacob pen a thuakna (Pasian lawnna), naasa mahmah ahih manin Pasian maiah tuisuak hi. Tua panin Pasian in amin Jacob (mikheem cihna zong hi) laihsakin, Israel (mi gualzo) cih minthak pia hi. Pian 32:31 ah Jacob a khelpi hangin bai kawmin Peniel a kantan laitak in ni hong suak hi. Mithak nuntakna pen Pasian thupha in a dawntuah ahihi. Tua ni panin Jacob in a thahatna suangzo nawnlo ding hi. Pasian tha tawh hong kalsuan ahihi.

VI. Pasian Thupha ngahpa'n Innzuan:

Apa' thupha a ngah khitteh innpan taikhia-in gamsung a kiang a zuanpa pen a sunghpa khemna thuakzo nawnlo-in Laban kiangpanin inn zuan dingin hong kithawi hi. Thupha ngahna ciang tawh midangte tawh kibuai thei mahmah lai hi. Jacob in Laban a thuaklah man bek hi-a, inn tung leh inn a, a na ngakpa pen tawh kimuh ding lawphuai lualo hi: Esau in Jacob in ama thupha a suh khitteh naa sa lua mahmah ahih manin sih khitteh that ning, ci-in a kiciam ahihi. Tua bangin Jacob pen inn hong tungpah hileh ama nuntakna bang suak ding cih kigen theilo hi. Ahizongin Pasian in Peniel ah na pangin tua munah thuhilhin Thupha a piak khitteh a innzuatna thusia ding panin thu hoih ah kihei hi.

Topa Zeisu in zong damlote a damsak ciangin na inn ah ciah in, ci-in a sawl theih mahbangin Jacob zong a pa inn hong zuanta hi. Tapa taimang zong a cihmawhna panin a mawhna a kiphawk ciangin kisikkikin inn a zuat ziate a thu paipi a kibang ahihi. Israel mite zong Egypt gamah a kial sung uh oma tua panin agam, a inn uh ahi Abraham teen masakna Canaan gam hong zuatkiknate pen tangthu neipa Pasian paizia ahihi.

Thu Khupna:

Hih Jacob tangthu i etna sungpanin Thupha ngah zia nam nih kimu thei hi. Khatna ah,Pate thupha pen zuau thu (khemna) tawh zong kingah thei, kisutthei ahihlam kimu hi. Nulepate thupha pen leitung-thupha hidiak hi. Tua ban ah Pa thupha pen a kiciangtan ahih mah bangin khat bek in ngah hi (Esau in pa kei ading thupha om nawnlo maw a cihleh, na naupa ngah khin, om nawnlo ci hi). Nulepate thupha a piak theih teei hangin a mi tello-in, tua ban ah mite in thupha hong pia thei Pasian zong i tel kei-a, ahi zongin Pasian in thupha a piak ding mite a sungtawng dong pailet-in tel lua mahmah hi. Tua hi-a Pasian thupha pen zuau tawh a kingah theilo ding ahih lam, Pasian mah tawh kilai a kul ahih lam hong phawksak hi. Pa thupha (leitung thupha) ngahna ciang bek in midang tawh buaina omlai a, Pasian thupha ngahna in midang tawh buainate thengthei hi. Pasian thupha pen kiciangtan lo ahih mah bangin mi khempeuh (thupha zawi a tawnte) ngah theih ahihi. Tua ahih manin Thupha tawh kisai-in buaina a piangsak theilai Pa thupha sangin buaina a vengsak thei Pasian thupha i lunggulh tek ding leh i delh dingin tha kipia nuam hang.

Mimal kim Topa thupha hong pia hen Amen.

By: Revd. Mang Tung Thang, Associate Dean, MIT & Tongsan Media Columnist

  • comments