zomi aw lung lau ken!

NEWS Zomi News
BLUE GREY RED
Zomi News

Pasian Nasep Zawh Kum 25 Cin Lungdamkohna Nei

PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 04 July 2012 10:59 Wednesday, 04 July 2012 10:46

Photo

Zomi sungah Pasian hong zatsak khat ahi Rev. Pau Khan Khai @Sia Pau Khai (Senoir Pastor of Bethel ZBC & President of ZBCM),in Pasian itna lungdamna thu a tangko zawh kum 25 cin Silver Jubilee pawipi July 4,2012 ni-in Bethel Zomi Baptist Church, Kawlpi ah thupitak bawl cih thu Tongsan Reporter (Kawlpi) tungtawn in kiza hi. Siapa pen Zomi Pasian nasemte sungah Pasian thugen bek hi loin, minam ading khantohna ding veina le muhkholhna lianpipi (Vision) anei khat zong ahi hi. Pasian mizat ahih bang mahin, pawlpi mite le thu-um mite i itna le maipha ngah khat ahih manin, tutung a lungdamkohna pawi sungah pawlpi tuamtuam pan Pasian nasemte, Zomi sungah mipil,misiam le mihau tampi-in lungdampihna le panpihna nei uh hi. Siapa pianzia le Pasian nasepnate a nuai abangin tomkim cing kong suaksak uh hi.

PIANNA LE PILNA SINANA:

1. 1971 Kum July 1 ni in Tauleng khua ah suak hi.
2. 1978 Kum in tanlang kah hi.
3. 1983 Kum in Darkhai ah Tan 5 kahin tua kum mahin Kikhelna/Zeisu honpa leh gumpa in sang hi.
4. 1987 Kumin tan 8 kaha, tuakum July 4 ni-in Pasian nasem ding Isaiah 58:10-11 leh Phil 1:20tungtawn in Pasian sapna     ngahin,Lungdamna thugen kipan hi.
5. 1990 Kum in Tan 10 zo hi.
6. 1993 Kum in B.Th ngahin, Hualngo Siakhawk ah siasep kipan pah hi.
7. 1996 Kum in BD ngahin, tua kum mahin a zi Sianu Niang Go Man (Haiciin) khua tawh kiteng hi.
8. 1997 Kum in Tauleng Tuiphum pawlpi ah Senior Pastor sem hi.
9. 1999 Kum M.Th ngah a, ZBCM ah Crusader fulltime in sem hi.
10.2002 Kum in ZBCM ah Associate General Secretary fulltime in sem hi. Tua kum mahin Bethel Zomi Baptist Church,Kawlpi ah Pastor sem hi.
11.2006 Kum in Bethel pawlpi ah Church Pastor dinmun la hi.
12.2011 Kum in ZBCM ah President sem hi.
13. 2012 Kum July 4,ni-in Pasian nasep zawh kum 25 pawi bawl hi.

GAMDANG AH CONFERENCE KAHNATE:

1. 2005 - England ah BWA kum 100 cinna pawi simin, England Zomite tawh kimu.
2. 2007 - Asian Baptist Federation pawipi Chiangmai, Thailand.
3. 2007 - Church Growth International Conference -Korea ah sim.
4. 2008 - All Nations Convocations, Jerusalem ah pawi sim.
5. 2009 - Leadership Conference Singapore ah kha khat kah.
6. 2010 - Global Mission Consultation -Tokyo, Japan.

LUNGDAMNA THU HANGIN PAINA GAMTE:

1. Singapore  Zomi te tawh.
2. Malaysia Zomi te tawh.
3. Japan Zomi te tawh;
4. Korea Zomi te tawh.
5. Israel - Jerusalem City
6. England Zomite tawh.
7. USA Zomite tawh.
8. Thailand Zomite tawh
9. India Zomite tawh.

JUBILEE A BAWLPIH TENG.

1. Pa Dai Lian Pau te    -  Vok khat
2. Rev. Dr. Go Cin Zam -  Vok khat
3. Pa SK.Gin Khan Pau  -  Vok khat
4. Bethel pawlpite        -  Bawngtal khat
5. Inntek pan              -  Bawng khat
6. Nu Man Deih Liante   -  Niangtui bei teng
7. Pa Thang Mun Mang  -  Ks.120,000 (Yangon)

- Siapa nuntakna tuni ciang kum 25 sung tawntung Pasian in ama gam le i minam ading hong zatsak in Silver Jubilee pawi thupitak kham theih bek tham loin, Golden Jubilee, Diamond Jubilee le Centennary dong azangthei dingin hong zatsak lai hen ci-in, Tongsan Media Group pan thupha paih kawmin, lungdampihna i pulak hi.


Reported by : Tongsan Reporter ( Tongsan Zumpi,Kawlpi)

 

Pu Chin Sian Thang Yangon pan Lengkhia taktak ta

PDFPrintE-mail

Last Updated on Sunday, 08 July 2012 01:10 Tuesday, 03 July 2012 19:08

alt

Pasian thukimpihna tawh a (7) veina Zomi Innkuan USA-2012  Khawmpi ah Zinmangpi (Guest of Honor) ding akisam Pu Chin Sian Thang ( Chairman of ZNC) in US Visa ngah bek tham loin, bang mah buaina om loin tuni July 3,2012 ni-in Yangon International Airport pan lengkhia thei ta cih kiza hi. ZNC tanute le Tedim Kipawlna (Tedim Association) pan ahithei tengin Vanleng tual dong kha thei uh hi. A ma vanleng hungeelna (Flight Schedule)om sa mah bangin Yangon pan Tokyo khuapi, Japan ah tawlnga dnga, tua lai pan zan thapai leng in, Chicago khuapi, USA tu masa dinga,July 4, 2012 (1:00PM) hunin Tulsa International Airport tu leuleu ding ci hi.

Nung kha sung tengin NLD makaipi Daw Aung San Suu Kyi in Europe gam 5 a zinkhiatna ah Kawlgam bup le leitungb in thapia in, aminthan mah bangin, tutung Pu Thang khualzinna zong ei Zomite' ading Zomi makaipi khat gampua US a zinkhiattheih pen USA Zomite bek hi loin, leitungbup Zomi khempeu ading lungdam huai le angtan huai thu ahi hi. Zomite tamtunna pen USA gamah hih bang Zomi Khawmpi i neihtheih pen Zomite' tangthu sungah kiciamteh khom ding thukhat ahi hi. A diakin tutung ZIUSA Khawmpi 2012 pan Zomi Forum tungtawn in Zomite' i mailam kalsuan zia ding tampi hong kimukhia taktak ding i lametna le thungetna ahi hi. ZIUSA Khawmpi vaihawmnate khempeuh i biak Topa Pasian in hong gualzawhpih hen!

Note: Pu Chin Sian Thang, ZIUSA khawmpi sim ding vai tawh kisai RFA Media te in TV pan a pulakna uh kimu thei hi.

http://www.youtube.com/watch?v=CAfp0qVhNNA&feature=related

Reported by : ZNC Info,

Posted by : Tongsan Tanute


 
 

Malaysia Zomite in Holimna Thupi Nei

PDFPrintE-mail

Tuesday, 03 July 2012 13:59


Malaysia gam a om Zomite sungah kipawlna tuamtuam pan makaite in mai lam minam nasepnate ah thahat zaw le khantohna om semsemna ding lunggulhna tawh Zomi kipawlna om teng kigawmkhop theihna dingin July 2,2012 ni-in, Siyin Organization of Malaysia (SOM) zumpi ah Holimna thupitak khat nei uh cih kiza hi. Tua holimna hun sungah Rev. Lian Za Huam (Zomi Christian Fellowship- ZCF), Sia Francis Khampi ( Malaysia Zomi Catholic), Pa Kam (Advisor- ZAM), Sia Mangsen ( Zomi Daily News Service), Sya Francis ( Harvest Education ), Sia Thang Lian Piang (ZNC-LA) le kipawlna tuamtuam pan upa pawlkhat zong kihel thei uh hi.

Pasian thukimpihna om le mai July 9,2012 ni ciangin Zomi sung kampau phen kullo Saizaang, Sizaang, Zou,Khuano, Dim, Teizaang, Phaileng, Losau, etc.. teng sung pan makai ahithei zahzah in kimuhkhopna thupitak neih kik dingin geelna nei cih kiza hi. Zomite sungah kipumkhatna in thahatna ahih ziate kiphawk semsem ahih manin, Zomite khantoh gim nam semsem ta hi cih kimuthei hi. Malaysia Zomi khempeuh Topan kipumkhatna thupha tawh makaih semsem lai hen.!

Source: Thu tatuam

Reported by: Tongsan tanute

 
 

Page 166 of 231

TONGSAN Video

TONGSAN Photo Gallery

TONGSAN Weekly Journal

Who's Online

We have 369 guests online
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.com